Informējam, ka Internetveikala pasūtījumi tiek apstrādāti darba dienās no plkst. 8.00-17.00!!!

Neatradi meklēto? Nosūtīt pieprasījumu Video par uzņēmumu Facebook lapa

Noteikumi un Nosacījumi

 1. Piemērošanas joma

  1.1. Šis dokuments (turpmāk - Vispārīgie noteikumi un nosacījumi) ir piemērojams visiem līgumiem un citām tiesiskām attiecībām, kas attiecas uz skrūvju, uzgriežņu, paplākšņu, stiprinājumu, darba cimdu, tehnisko aerosolu, rūpnieciskā papīra un citu stiprinājumu pārdošanu un piegādi (turpmāk visi šādi izstrādājumi tiek minēti kā Produkti), ko izplata SIA “DELVE2”, vienotais reģistrācijas numurs 44103011884, juridiskā adrese: Mellužu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 (turpmāk - Piegādātājs). Par visiem noteikumiem, kas atšķiras no Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, ar Piegādātāju ir skaidri jāvienojas rakstiski. Ja vien Piegādātāja parakstītā rakstiskā līgumā nav noteikts citādi, visi noteikumi un nosacījumi, kas atšķiras no Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, tiek pilnībā un skaidri noraidīti (pat ja Piegādātājs to tieši nav pieminējis).

  1.2. Vispārīgos noteikumus un nosacījumus uzskata par akceptētiem no fiziskās vai juridiskās personas puses, ja minētā persona (turpmāk - Pasūtītājs) ir izteikusi nodomu pirkt Produktus, vēlākais, Produktu saņemšanas brīdī, ar nosacījumu, ka Vispārējie noteikumi un nosacījumi tika nodoti Pasūtītājam, un Pasūtītājs tos nenoraidīja.

  1.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs ir nodibinājis jebkāda veida tiesiskas attiecības ar Piegādātāju, uz kuru attiecas Vispārīgie noteikumi un nosacījumi, tad tiek uzskatīts, ka Vispārējie noteikumi un nosacījumi ir piemērojami visām turpmākajām tiesiskajām attiecībām starp Pasūtītāju un Piegādātāju (pat ja laikā, kad tiek nodibinātas šādas tiesiskās attiecības, uz tiem vairs nav izdarītas atsauces).
 2. Komerciālais piedāvājums un līguma noslēgšana

  2.1. Piegādātāja komerciālais piedāvājums ir nesaistošs ielūgums iegādāties Produktus. Zīmējumi, ilustrācijas, izmēri, svari vai citi veiktspējas parametri nav juridiski saistoši, ja vien nav skaidri noteikts citādi.

  2.2. Piegādātājs var mainīt vai atsaukt komerciālo piedāvājumu neatkarīgi no tā, vai Piegādātāja piedāvājumā ir noteikts pieņemšanas periods.

  2.3. Mēs varam pieņemt pasūtījumu no Pasūtītāja divu nedēļu laikā, kas tiek kvalificēts kā juridiski saistošs piedāvājums noslēgt pārdošanas līgumu, nosūtot pasūtījuma saņemšanas apstiprinājumu vai piegādājot pasūtītās preces vai pakalpojumus bez jebkāda veida atrunām, atstājot šo izvēli mūsu ziņā.

  2.4. Mūsu sagatavotie cenu piedāvājumi nav saistoši, ja vien mēs neesam paredzējuši un skaidri norādījuši pretējo. Jebkuri dati par mūsu produktiem (jo īpaši tehniskie dati, izmēri, veiktspējas raksturlielumi un dati par produktu patēriņu, kā arī apraksti, kas ietverti atbilstošajā produktu informācijas dokumentācijā vai reklāmas materiālos utt.) ir provizoriski un tiem ir ilustratīvs raksturs, ar nosacījumu, ka nepastāv skaidri norādītas prasības par konkrēta produkta precīzu atbilstību paredzētajam lietojuma mērķim, kas tika izteiktas attiecīgajā līgumā; šī informācija negarantē, ka tiks sasniegts noteikts stāvoklis (rezultāts), ja vien šī garantija netika izteikta skaidri un rakstveidā.

  2.5. Mēs paturam īpašuma tiesības, autortiesības un citas aizsardzības tiesības uz visām ilustrācijām, aprēķiniem, zīmējumiem un citiem dokumentiem. Pasūtītājs drīkst dalīties ar trešajām personām, publiskot, izmantot, atļaut trešajām personām izmantot vai izplatīt šos materiālus kā tādus vai to daļu tikai ar mūsu rakstisku piekrišanu neatkarīgi no tā, vai šos materiālus esam norādījuši kā konfidenciālus.

  2.6. Informācija par noliktavas krājumu pašreizējo stāvokli ir pieejama tikai pēc klienta pieprasījuma. Jebkurā gadījumā šāds pieprasījums būtu jāuzskata par brīvu no jebkādām juridiskām saistībām. Ja dati par noliktavas krājumiem tiek nodoti klientam, tad tie tiek uzskatīti par krājumiem, kas ir īpaši rezervēti klientiem vai apjoma grupām un tiem nav jābūt identiskiem ar faktiski pieejamajiem noliktavas krājumiem.

  2.7. No Pasūtītāja saņemtais pasūtījums ir saistošs un neatsaucams. Piegādātājs var pieņemt Pasūtītāja iesniegto pasūtījumu divu nedēļu laikā pēc tā saņemšanas. Līgums par noteiktas Produktu partijas pārdošanu un piegādi stājas spēkā brīdī, kad Piegādātājs izsniedz rakstisku pasūtījuma saņemšanas apstiprinājumu vai rēķinu.
 3. Produktu cenas un apmaksas nosacījumi

  3.1. Ja vien nav skaidri noteikts citādi, tad Produktu cenas un piegādes nosacījumi tiek izteikti kā "Piegāde uz līgumā norādīto galamērķi" (DAP) saskaņā ar 2010. gada Incoterms (R). Incoterms noteikumi, kas minēti attiecībās starp Piegādātāju un Pasūtītāju, tiek uzskatīti par grozītiem Vispārīgiem noteikumiem un nosacījumiem, pat ja tas nav skaidri norādīts.

  3.2. Produktu cenas ir norādītas, neņemot vērā citas izmaksas un nodokļus, piemēram, transporta nodokli un transportēšanas izmaksas, muitas nodevu, importa nodokli, pievienotās vērtības nodokli, kas piemērojams konkrētajā gadījumā, kā arī aprēķinos netiek ņemti vērā citi nodokļi un papildu izmaksas, ja vien nav skaidri noteikts citādi. Produktu iepakošana tiek veikta pēc Piegādātāja ieskatiem un tiek iekļauta Produktu cenā, ja vien Piegādātājs nav skaidri norādījis citādi.

  3.3. Piegādātāja rēķina apmaksas termiņš ir rēķina izrakstīšanas datums, ja vien nav skaidri norādīts citādi.

  3.4. Pasūtītājs veic norēķinus par Produktiem eiro, ja vien nav skaidri noteikts citādi.

  3.5. Produktu cenas tiek noteiktas, pamatojoties uz pašreizējo (aktuālo) vietējās valūtas maiņas kursu (Piegādātāja valstī un Pasūtītāja valstī) attiecībā pret eiro. Ja vietējās valūtas vērtība (Piegādātāja valstī vai Pasūtītāja valstī) mainās attiecībā pret eiro pirms apmaksas datuma, Piegādātājs var vienpusēji palielināt rēķinā norādīto cenu, nosūtot Pasūtītājam korekcijas rēķinu, pamatojoties uz atbilstošo vietējās valūtas faktisko maiņas kursu attiecībā pret eiro.

  3.6. Piegādātājs var paziņot par Produktu cenu pieaugumu līdz norunātajam piegādes brīdim. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji atteikties no Produktu piegādes, ja Pasūtītājs nepieņem Produktu cenu palielināšanu.

  3.7. Ja Pasūtītājs neievēro maksājuma termiņu jebkuram no Piegādātāja izrakstītajiem rēķiniem, vai, ja Piegādātājs saņem informāciju, kas Piegādātājam ļauj pamatoti apšaubīt Pasūtītāja maksātspēju vai Pasūtītājam piešķirtā kredītreitinga pamatotību, Piegādātājs var vienpusēji: (1) atcelt piešķirtās priekšrocības, atlaides, prēmijas, pārvadājuma maksas atlīdzināšanu un citus līdzīgus labumus un atvieglojumus, kas pieejami Pasūtītājam; un (2) ieturēt Pasūtītājam veicamos maksājumus; un 3) pārtraukt vai apturēt pārdošanas-pirkšanas un piegādes darījumus; un (4) pieprasīt no Pasūtītāja tūlītēju pilnīgu samaksu par visiem Pasūtītājam piegādātajiem Produktiem neatkarīgi no rēķinā noteiktā maksājuma termiņa; un (5) pieprasīt jebkādu Piegādātājam piederošu Produktu atgriešanu vai pārņemšanu uz Pasūtītāja rēķina.

  3.8. Pasūtītājs maksā Piegādātājam nokavējuma procentus par nokavēto maksājuma summu ar likmi 0,5% no nokavējuma summas par katru nokavējuma dienu.

  3.9. Pēc Piegādātāja ieskatiem Pasūtītāja veiktie maksājumi, pirmkārt, sedz visus maksājamos nokavējuma procentus un izmaksas, un, otrkārt, sedz izrakstītos rēķinus prioritārā secībā, sākot ar vissenākajiem rēķiniem, kuri ir izrakstīti visagrāk un nav nomaksāti visilgāk, pat ja Pasūtītājs paziņo, ka viņa veiktais maksājums attiecas uz citu, vēlāk izrakstītu rēķinu.

  3.10. Piegādātājs jebkurā laikā var vienpusēji samazināt vai atcelt Pasūtītājam piešķirto kredītlimitu, ja, pēc Piegādātāja domām, Pasūtītāja finansiālais stāvoklis neattaisno šāda kredītlimita pieejamību.

  3.11. Pasūtītājs nedrīkst daļēji aizkavēt, samazināt vai ieturēt Piegādātājam veicamos maksājumus bez iepriekšējas skaidras Piegādātāja rakstiskas piekrišanas vai neapstrīdama tiesas lēmuma.
 4. Piegādes nosacījumi

  4.1. Piegādātājs veic komerciāli pamatotus centienus, lai ievērotu norunāto piegādes datumu. Ir atļauts aizkavēt Produktu piegādi Pasūtītājam uz laiku līdz divām nedēļām. Ja Produktu piegādes kavējums Pasūtītājam pārsniedz divas nedēļas, Pasūtītājs var norādīt saprātīgu nākamās piegādes datumu. Ja Produktu piegādes kavējums Pasūtītājam pārsniedz divas nedēļas pēc nākamā Pasūtītāja noteiktā piegādes datuma, Pasūtītājam ir tiesības lauzt līgumu par savlaicīgi nepiegādāto Produktu partiju, nosūtot rakstisku paziņojumu Piegādātājam.

  4.2. Produktu daļēja piegāde ir atļauta, ja vien nav skaidri noteikts citādi.

  4.3. Ja piegādes datums nav ticis ievērots citu iemeslu dēļ, izņemot Piegādātāja uzņemto saistību pārkāpumu, tad Pasūtītājs ir atbildīgs par visām izmaksām, izdevumiem un zaudējumiem, kas saistīti ar Produktu uzglabāšanu, kvalitātes, cenas un kopējās vērtības samazināšanos, kā arī Preču nejaušas pazušanas un bojājumu risks tiek nodots Pasūtītājam brīdī, kad Produkti ir gatavi nogādāšanai Pasūtītājam saskaņā ar Piegādātāja paziņojumu.
 5. Garantijas saistības

  5.1. Ja vien nav skaidri noteikts citādi vai noteikts obligāti piemērojamos normatīvajos aktos, piegādāto produktu garantijas laiks ir seši mēneši no riska nodošanas brīža.

  5.2. Pasūtītājs apņemas pienācīgi pārbaudīt piegādātos Produktus pēc to saņemšanas un nekavējoties rakstiski paziņot Piegādātājam par visiem atklātajiem trūkumiem, nepilnībām un neatbilstībām.

  5.3. Pasūtītājs rakstiski paziņo Piegādātājam par slēptajiem piegādāto Produktu defektiem (defekti, kurus nevar noteikt ar atbilstošu pārbaudi pēc Produktu saņemšanas), ja šādi slēpti defekti tiek konstatēti.

  5.4. Produktiem, kuriem ir konstatēti defekti, jābūt pieejamiem pārbaudei 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Piegādātājs ir saņēmis sūdzību no Pasūtītāja.

  5.5. Pasūtītājam nav tiesību atgriezt Produktus bez iepriekšējas skaidras Piegādātāja piekrišanas. Gadījumā, ja Piegādātājs atzīst Produktu defektus, piegādes nepilnīgumu vai Produktu neatbilstību, Piegādātājs aizvieto defektīvus Produktus vai samazina defektīvu Produktu cenu par saprātīgu summu, atkarībā no tā, kurš variants tiek uzskatīts par komerciāli pamatotāko pēc Piegādātāja ieskatiem.

  5.6. Piegādātājs neuzņemas nekādas citas garantijas saistības attiecībā uz Produktu kvalitāti, ja vien piemērojamajos obligātajos normatīvajos aktos nav skaidri noteikts citādi.
 6. Īpašumtiesību saglabāšana un riska nodošana

  6.1. Neatkarīgi no piemērojamajiem Incoterms® 2020 noteikumiem, Produktu nejaušas pazaudēšanas un sabojāšanas risks pāriet Pasūtītājam pēc Produktu piegādes, kas tagad atrodas Pasūtītāja teritorijā. Piegādātājam nav pienākuma pret Pasūtītāju apdrošināt tā risku.

  6.2. Produkti paliek Piegādātāja ekskluzīvā īpašumā, līdz tiek samaksātā pilna rēķina summa par Produktiem, ieskaitot (ja attiecināms) nokavējuma procentus un citus izdevumus.

  6.3. Maksājuma kavējuma gadījumā Piegādātājam ir tiesības paņemt piegādātās preces atpakaļ, iepriekš par to paziņojot Pasūtītājam, un Pasūtītāja pienākums ir piegādātās Produktus atgriezt Piegādātājam.

  6.4. Sākot no brīža, kad Produkti tiek nodoti Pasūtītāja rīcībā saskaņā ar Incoterms un / vai šo līgumu, Pasūtītājam ir jāuzņemas visi ar Produktu nozaudēšanu, sabojāšanos vai pasliktināšanos saistītie riski. Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt piegādātos Produktus, visi ar Produktu nozaudēšanu, sabojāšanos vai pasliktināšanos saistītie riski pāriet Pasūtītājam no brīža, kad no Pasūtītāja tiek saņemts atteikums pieņemt piegādātos Produktus.

  6.5. Pasūtītājs nedrīkst apgrūtināt Piegādātājam piederošos Produktus ar jebkādām saistībām pret trešajām personām. Pasūtītājs atbrīvo Piegādātāju no jebkādām trešo personu prasībām attiecībā uz Piegādātājam piederošiem Produktiem un aizsargā Piegādātāju no visiem iespējamiem kaitējumiem un pretenzijām.

  6.6. Pasūtītājs pilnvaro Piegādātāju jebkurā laikā veikt Piegādātāja īpašumā esošo Produktu un dokumentu, kas saistīti ar Piegādātājam piederošajiem Produktiem, pārbaudi visās Pasūtītājam piederošās teritorijās.

  6.7. Pasūtītājam nav tiesību uz intelektuālo īpašumu, kas pieder Piegādātājam vai ir licencēts Piegādātājam. Visi ar Produktiem saistītie paraugi, mārketinga materiāli un citi priekšmeti paliek Piegādātāja īpašumā, un tos nedrīkst kopēt, reproducēt vai mainīt bez iepriekšējas rakstiskas Piegādātāja piekrišanas.

  6.8. Pasūtītājs nav tiesīgs izdzēst, noņemt vai slēpt visas ar Produktiem saistītās preču zīmes, instrukcijas vai brīdinājumus.

  6.9. Visa informācija, ko Piegādātājs atklāj Pasūtītājam, ir konfidenciāla un paliek Piegādātāja īpašums. Pasūtītājam nav tiesību atklāt konfidenciālu informāciju trešajām personām, ja vien piemērojamajos obligātajos normatīvajos aktos nav skaidri noteikts citādi.
 7. Atbildības ierobežošana

  7.1. Piegādātājs nav atbildīgs par saistību neizpildi tādu apstākļu dēļ, kurus Piegādātājs nevar ietekmēt (nepārvarama vara), piemēram, karš, iebrukums, ārvalstu pretinieku rīcība, militāras darbības (neatkarīgi no tā, vai tiek pasludināts karš), pilsoņu karš, sacelšanās, revolūcija, valsts apvērsums, militāra vai uzurpēta vara vai varas sagrābšana, teroristu aktivitātes, nacionalizācija, valdības noteiktas sankcijas, blokāde, embargo, darba konflikti, streiks, lokauts (bloķēšana), elektrības padeves pārtraukumi vai tās atslēgšana, nespēja iegūt izejvielas un materiālus, kā arī transporta līdzekļus, darbības traucējumi, kā arī ugunsgrēka un citu katastrofu gadījumā.

  7.2. Piegādātājs tiek atbrīvots no atbildības par zaudējumiem, izņemot tiešus, parasti radušos zaudējumus, kas ietver: zaudējumus, kas ir paredzami pasūtījuma apstiprināšanas vai rēķina izdošanas brīdī; zaudējumus, kas radušies tīšas kļūdas vai rupjas neuzmanības dēļ. Ciktāl tas ir juridiski iespējams, Piegādātājs nav atbildīgs par nelielu nolaidību, netiešiem zaudējumiem, izrietošajiem zaudējumiem, finansiālajiem zaudējumiem un zaudējumiem, kas saistīti ar trešo personu prasībām.

  7.3. Iepriekš minētie ierobežojumi neietekmē piemērojamās obligātās saistības attiecībā uz atbildību par piegādāto Produktu kvalitāti un citas obligātās saistības. Pasūtītājs, kas pārdod tālāk Piegādātāja piegādātos Produktus, uzņemas pilnu atbildību par trešo personu prasībām saskaņā ar noteikumiem par atbildību par Produktu kvalitāti. Pasūtītājs bez atrunām un iebildumiem atbrīvo Piegādātāju no trešo personu pretenzijām saskaņā ar noteikumiem par atbildību par Produktu kvalitāti.
 8. Līguma noslēguma noteikumi

  8.1. Visas Piegādātāja un Pasūtītāja līgumiskās un ārpuslīgumiskās attiecības regulē Latvijas Republikas likumdošana. Visu līgumsaistību izpildes vieta ir Mellužu iela 17-2, Rīga, LV-1067, Latvijas Republika.

  8.2. Visi strīdi, domstarpības vai prasības, kas izriet no šī līguma vai ir saistīti ar to, kā arī viss, kas saistīts ar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai anulēšanu, tiek risināts Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras šķīrējtiesā Rīgā, saskaņā ar minētās šķīrējtiesas noteikumiem.

  8.3. Saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem Piegādātājs var glabāt un apstrādāt visus no Pasūtītāja saņemtos personas datus. Piegādātājs var atklāt Pasūtītāja personas datus Piegādātāja saistītajiem uzņēmumiem. Piegādātājs var atklāt Pasūtītāja personas datus trešajām personām tādā apjomā, kas nepieciešams, lai garantētu, nodrošinātu vai ieviestu procesus Pasūtītāja saistību izpildei saskaņā ar Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem vai saskaņā ar jebkuru citu līgumu, kas noslēgts starp Piegādātāju un Pasūtītāju.

  8.4. Gadījumā, ja kāds no Pasūtītāja un Piegādātāja savstarpēji noslēgtā līguma noteikumiem kļūst nederīgs, nelikumīgs vai neizpildāms, citi līguma noteikumi paliek spēkā, un Pasūtītājs un Piegādātājs nederīgos, nelikumīgos vai neizpildāmos noteikumus aizvieto ar pēc iespējas saturiski tuvākiem, līdzīgiem noteikumiem. kas ir spēkā esoši, likumīgi un izpildāmi.
Mēs izmantojam sīkfailus. Turpinot lietot tīmekļa vietni, Jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes. Mūsu sīkdatņu izmantošanas politika.